Elimizdeki dizi elemanlarını bir döngüye alıp sırasıyla her bir dizi elemanını belirlediğimiz bir koşula tabi tutarak gelen sonuçlarını yeni bir diziye atamak için kullanabiliriz.
*
// Elimizde products array var.
let products = [
{id:1, name : “Acer Laptop”, unitPrice:15000},
{id:2, name : “Asus Laptop”, unitPrice:16000},
{id:3, name : “Hp Laptop”, unitPrice:13000},
{id:4, name : “Dell Laptop”, unitPrice:12000},
{id:5, name : “Casper Laptop”, unitPrice:17000},
]
// filteredProducts adında yeni bir array içerisinde filter function içindeki koşullara göre gelen sonuçları atıyoruz.
let filteredProducts = products.filter(product=>product.unitPrice>12000)
console.log(filteredProducts)
Output:
{id: 1, name: “Acer Laptop”, unitPrice: 15000}
{id: 2, name: “Asus Laptop”, unitPrice: 16000}
{id: 3, name: “Hp Laptop”, unitPrice: 13000}
{id: 5, name: “Casper Laptop”, unitPrice: 17000}

Peki elimizdeki products array içerisine yeni bir eleman eklersek ne olur?
products.push({id:6, name : “TEST”, unitPrice:16000});
console.log(products)
Output:
{id:1, name : “Acer Laptop”, unitPrice:15000},
{id:2, name : “Asus Laptop”, unitPrice:16000},
{id:3, name : “Hp Laptop”, unitPrice:13000},
{id:4, name : “Dell Laptop”, unitPrice:12000},
{id:5, name : “Casper Laptop”, unitPrice:17000},
{id:6, name : “LAPTOP”, unitPrice:16000}
Evet elemanımız products arraye eklendi. Bu durum filteredProducts arrayimizi etkiler mi?
HAYIR. filter() aracılığıyla yeni oluşturulan array, filtrelediği arrayi referans almaz…
console.log(filteredProducts)
// 0: {id: 1, name: “Acer Laptop”, unitPrice: 15000}
// 1: {id: 2, name: “Asus Laptop”, unitPrice: 16000}
// 2: {id: 3, name: “Hp Laptop”, unitPrice: 13000}
// 3: {id: 5, name: “Casper Laptop”, unitPrice: 17000}
Sonuç değişmedi.

Software Developer - Web Design and Coding

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store