JavaScript reduce()

ECMAScript 5.1 ile gelen ve diziler üzerinde işlem yapan reduce
dizinin her bir elemanı için parametre olarak verilen fonksiyon metodu çağırı ve metot içerisindeki işlemi yaparak tek çıktılı bir sonuç oluşturur.

accumulator : Toplayıcı… elemanların değerlerini toplar
currentValue : Mevcut eleman değeri — gerekli
currentIndex : Geçerli eleman dizi indeksi — isteğe bağlı
arr : Geçerli elemanın ait olduğu dizi

*
let data = [2, 4, 6, 8, 10];

let result = data.reduce((acc,data)=> acc+value ,0)
};

//her bir eleman toplar
// verilen 0 başlangıç değeridir

console.log(result )

Output : 30

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store